Potravinová legislatíva

Legislatíva SK:


Legislatíva EÚ:

Usmernenia a výklad EK niektorých právnych predpisov v oblasti kvality a bezpečnosti potravín: 
  • Oznámenie Európskej Komisie o otázkach týkajúcich sa označenia a implementácie 1169/2011, cieľom tohto oznámenia zo strany EK je pomôcť prevádzkovateľom pri uplatňovaní nariadenia poskytnutím odpovedi na sériu otázok, ktoré boli vznesené po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia...
  • Usmerňovací dokument EK o implementácii určitých ustanovení nariadenia 852/2004. Dokument je určený prevádzkovateľom, cieľom je poskytnutie usmernenia o implementácii nových hygienických požiadaviek.

  • Usmernenie EK pre prevádzkovateľov na často kladené otázky ohľadne flexibility.

  • Oznámenie EK o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín, zásady HACCP.

Novinky v potravinovej legislatíve SK  za posledný polrok:

  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV
  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy analýzy na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností vinárskych výrobkov a oznámenia o rozhodnutiach členských štátov týkajúcich sa zvýšenia prirodzeného obsahu alkoholu
  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1013 zo 16. apríla 2019 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011  
Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené JÚL 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené JÚN 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené MÁJ 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené APRÍL 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené MAREC 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem quaerat dolorum nobis sequi placeat. Tenetur reiciendis doloremque possimus eius accusantium, incidunt laboriosam magni quam esse modi? Cum earum maiores eos.