Členské príspevky

Počet zamestnancov
Členské v EUR
Minimálny ročný členský prípevok  
170,- EUR
4-20
50,- EUR x počet zamestnancov
21-50
1170,- EUR
51-100
1330,- EUR
101-200
1500,- EUR
201-400
1660 ,- EUR
401-700
2500 ,- EUR
701-1000
4150 ,- EUR
1001-3000
5820 ,- EUR
3001 a viac
8300 ,- EUR
Kolektívny člen
   1000,- EUR + počet zamestnancov všetkých členských subjektov x 1,- EUR
   Rozpočtové organizácie viazané na obchod (SOU, Múzeum obchodu a pod.) 
170,- EUR
Pozn.: Kolektívni členovia budú záväzne nahlasovať každoročne do 30.11. presný zoznam členov a sumárny počet ich zamestnancov.
  • Sekretariát ZOCR SR zasiela faktúry do 15.1.
  • Každý člen musí zaplatiť členské najneskôr do 31.3. V prípade neuhradenia členského bude účtované penále vo výške 0,05% z omeškania za každý deň.
  • Pri neuhradení členského do konca septembra bude podaný Predstavenstvu návrh na vylúčenie z členstva.