Vážené dámy, vážení páni,
aj v roku 2019 máte možnosť rozhodnúť o tom, ako sa využije príslušné percento (do výšky 2%) Vami zaplatenej dane za rok 2018.
Obraciame sa na Vás na základe predošlých skúseností alebo prejaveného záujmu, keď mnohí z Vás vyjadrili ochotu a prisľúbili podporiť činnosť Zväzu obchodu SR aj touto formou.
Prosíme, aby ste už dnes, t.j. počas kompletizácie a prípravy daňových priznaní, pamätali na túto možnosť a pri podaní priznania za rok 2018 podporili ZO SR formou asignačnej dane alebo jej časti v prospech Nadácie Dobrý obchodník, so sídlom Bajkalská ul. 25, 827 18 Bratislava, IČO: 42267781, DIČ: 2023719500, ktorej zakladateľom je Zväz obchodu SR.
Môžete tak veľmi aktívne pomôcť pri dosahovaní našich spoločných cieľov v oblasti obhajovania záujmov členov  ZO SR a celého odvetvia obchodu, pri vzdelávacích a propagačných aktivitách Zväzu a pri udržiavaní a zlepšovaní kvality služieb, poskytovaných všetkým členom.
Úprimne ďakujeme tým spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí Nadáciu Dobrý obchodník podporili v minulom období. Zároveň vopred ďakujeme tým, ktorí sa rozhodnú urobiť tak tento rok. 
 
S úctou 

NADÁCIA DOBRÝ OBCHODNÍK