Nadežda Machútová, prezidentka Zväzu obchodu SR: 
Ďalšia poslanecká novela do neznáma?

Aj takto by sa dala pomenovať novela, ktorú predkladajú poslanci NR SR a ktorou sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Novela je už v druhom čítaní. Zväz obchodu SR ako organizácia zastupujúca záujmy svojich členov z oblasti obchodu, vyvíja úsilie, aby sa podobné novely prijímali v riadnom legislatívnom procese, po dôkladnej analýze a vyhodnotení, aký efekt a úžitok novela prinesie.

Aj takto by sa dala pomenovať novela, ktorú predkladajú poslanci NR SR a ktorou sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Novela je už v druhom čítaní. Zväz obchodu SR ako organizácia zastupujúca záujmy svojich členov z oblasti obchodu, vyvíja úsilie, aby sa podobné novely prijímali v riadnom legislatívnom procese, po dôkladnej analýze a vyhodnotení, aký efekt a úžitok novela prinesie.
V súčasných kritických časoch, ktoré sa bytostne dotýkajú i sféry obchodu, máme na stole novelu, ktorá ešte viac skomplikuje obchodníkom život. Cieľom návrhu zákona je eliminovať krátenie prijatých tržieb, a tým dosahovať znižovanie daňovej medzery. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje poskytovanie finančného príspevku za úhradu tovarov alebo služieb na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient. Konkrétne tovary alebo služby, za úhradu ktorých bude poskytnutý finančný príspevok, obdobie uplatňovania nároku na tento príspevok a výšku finančného príspevku za ich úhradu, ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Finančný príspevok bude poskytovaný fyzickým osobám po splnení ustanovených podmienok, prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pôjde teda o zapojenie širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo má v konečnom dôsledku prispieť k motivácii podnikateľov vydávať pokladničné doklady. Otázne už v tomto momente je, či bude spotrebiteľ ochotný sprístupňovať svoje osobné identifikačné údaje, vrátane rodného čísla a čísla účtu.
Nespochybňujeme cieľ, ktorý tento návrh sleduje, nakoľko je plne legitímny a žiadúci. Otázny je však výsledný úžitok. Cieľom riešenia určitej problematiky by malo byť zlepšenie z hľadiska vecného a/alebo finančného bez toho, aby bolo neprimerane, resp. neopodstatnene zasahované do iných oblastí spoločenského a podnikateľského života. Navyše máme za to, že je na škodu veci, ak absentuje seriózna analýza či stratégia, čo v tomto prípade podčiarkuje ako dôvodová správa, tak aj doložka vybraných vplyvov, v ktorých sa uvádza, že takýto proces kontroly dodržiavania zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie a podnikateľov samotných. Je zrejmé, že v prípade prijatia novely by sa dotknutým subjektom zvýšili náklady na dodatočnú úpravu ERP.
Upozorňujeme na to, že uvedený proces a spôsob jeho nastavenia v súvislosti s použitím pokladničného dokladu kladie zvýšené požiadavky na technické vybavenie ERP v tom smere, aby bola zabezpečená jeho úprava v súvislosti s označením určených tovarov. Skutočnosť, že až vláda SR určí svojim nariadením okruh tovarov a služieb, za úhradu ktorých sa bude príspevok poskytovať, môže spôsobiť, v rámci navrhovanej účinnosti, nevykonateľnosť novely a prinesie neistotu a negatívny efekt pre tých, ktorých sa táto zmena bude týkať. Nepovažujeme za korektné, aby v čase prejednávania novely zákona nebolo stanovené, ktoré sektory maloobchodu a služieb budú dotknuté.
Rada by som zdôraznila, že v prípade schválenia návrhu by došlo k neúmernému administratívnemu a finančnému zaťaženiu dotknutých subjektov, čo v súčasnej náročnej krízovej situácii len sťaží hospodárenie a v konečnom dôsledku vznikne ďalší tlak na spotrebiteľské ceny. Zväz obchodu SR ako zástupca slovenského obchodu je presvedčený, že takýto návrh zákona by mal byť stiahnutý z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a predložený do riadneho legislatívneho procesu, ktorý umožní vyhodnotiť jeho dopady na ekonomiku aj spoločnosť, vrátane vplyvu na podnikateľské prostredie.

Uverejnené pondelok, 31. október 2022