Environmentálna sekcia v plnom nasadení

OBCHODNÍCI SA PRIPRAVUJÚ NA ZÁLOHOVANIE NÁPOJOVÝCH OBALOV
OBCHODNÍCI SA PRIPRAVUJÚ NA ZÁLOHOVANIE NÁPOJOVÝCH OBALOV
ČLENOVIA ZVÄZU OBCHODU SR, VÝROBCOVIA NÁPOJOV A VLASTNE VŠETCI OBCHODNÍCI S POTRAVINAMI SA V TOMTO ROKU MIMORIADNE AKTÍVNE PRIPRAVUJÚ NA PODMIENKY, KTORÉ ICH ČAKAJÚ PRED ZAVEDENÍM ZÁLOHOVANIA JEDNORAZOVÝCH NÁPOJOVÝCH OBALOV.
Pôjde predovšetkým o plastové fľaše a nápojové plechovky. Celý proces zálohovania bude spustený od prvého januára budúceho roka. Ide o mimoriadne náročnú úlohu, ktorá vyžaduje starostlivú prípravu a plánovanie zo všetkých stránok, či už ide o organizáciu, materiálno-technické zabezpečenie, finančné náklady aj ľudské zdroje.
DÔLEŽITÁ, ALE NIE JEDINÁ TÉMA
Napriek svojmu prioritnému postaveniu v agende tohto roka zálohovanie nie je ani zďaleka jedinou témou, ktorou sa zaoberajú členovia Environmentálnej sekcie ZO SR. Sekciu vedie známy odborník Michal Sebíň, ktorý je zároveň riaditeľom spoločnosti NATUR-PACK, a. s. Aktivity Evironmentálnej sekcie ZO SR sa zameriavajú na celú oblasť odpadového hospodárstva, ktorá súvisí s obchodom. V roku 2016 došlo napríklad k zavedeniu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá medzi výrobcov obalov a neobalových výrobkov zaradila aj obchodníkov.
Činnosť sekcie sa preto sústreďovala na pomoc s aplikáciou nových povinností do praxe, ale aj na pripomienkovanie noviel samotného zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok. Zákon o odpadoch sa totiž počas uplynulých štyroch rokov novelizoval až desaťkrát!
JEDNODUCHÉ RIEŠENIA NIE SÚ
Ďalšou oblasťou, ktorej sa sekcia v ostatnom čase intenzívne venovala, je transpozícia tzv. SUP smernice – smernice o obmedzení používania niektorých jednorazových plastových výrobkov. Zákaz niektorých plastových výrobkov bol transponovaný už novelou zákona o odpadoch z roku 2019 (s účinnosťou zákazu k 3. 7. 2021), ktorú sekcia pripomienkovala.
Druhá časť transpozície sa uskutočňuje od roku 2020 v súčinnosti s opatreniami, ktoré k danej smernici vydáva Európska komisia. Nepôjde vôbec o jednoduché riešenia. Obchodníci sa snažia nájsť také náhrady za plastové výrobky, ktoré nenačrú hlbšie do peňaženky zákazníka. Členovia sekcie sledujú a riešia aj ďalšie otázky spojené s obalovými materiálmi, likvidáciou odpadov v obchodných prevádzkach a najmä s legislatívu vo vzťahu obchod – životné prostredie.
SCHVÁLENÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH
Národná rada Slovenskej republiky schválila dôležitú novelu zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Nová legislatíva zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom a tiež skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok.
Slovensko má cieľ dosiahnuť do roku 2025 60-percentné triedenie a recyklovať aspoň 55 percent všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2030 nesmie na skládkach skončiť viac ako desať percent komunálneho odpadu.
RADŠEJ ZHODNOTIŤ, AKO SPAĽOVAŤ
Schválená novela zákona o odpadoch uprednostňuje materiálové zhodnotenie odpadu pred spaľovaním a zakazuje spaľovať ten odpad, ktorý môže byť ešte zhodnotený, resp. recyklovaný v dostupnom zariadení. Na skládkach odpadov už nebude môcť skončiť ani biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie. Zákaz skládkovania potravinového odpadu je navrhnutý od 1. januára 2023.
Novela od 1. 1. 2022 zároveň zavádza povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch okrem prevádzok menších ako 100 štvorcových metrov. Doteraz bol dolný limit 200 štvorcových metrov, takže sa rozšíri počet predajní, ktorých sa táto povinnosť týka.
PRÍPRAVA SEPAROVANÉHO ZBERU TEXTILU
V prípade, ak je predajňa súčasťou obchodného centra a obchodné centrum zabezpečuje pre predajňu (nájomcu) odvoz odpadov, predajňa už nebude musieť viesť ani evidenciu o vzniku odpadov. Zabezpečí to za ňu prevádzkovateľ obchodného centra (prenajímateľ). Posúva sa účinnosť tzv. ekomodulácie na termín 31. 12. 2022. Ide o zmenu, ktorá bude mať dosah na tvorbu recyklačných poplatkov. Pri tomto odložení sa však prejaví až v roku 2023.
PRIPRAVUJE SA AJ RECYKLÁCIA TEXTILU
Novela zákona počíta a pripravuje podmienky aj na separovaný zber textilu, s predpokladom účinnosti od roku 2025. Na Slovensku sa zatiaľ vyzbiera minimálne množstvo textilu, ktoré sa nasledovne opätovne použije alebo recykluje a využije sa na iný účel. Nepotrebné oblečenie putuje priamo do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad a končí na skládke odpadov.
—-
Predseda sekcie Michal Sebíň sa pravidelne zúčastňuje aj na rokovaniach výboru pre životné prostredie Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a podvýboru RÚZ pre odpady. názory obchodníkov združených v zo sr takýmto spôsobom dostávajú priestor aj v rámci rokovaní tripartity a cez oficiálne výstupy RÚZ.
—-
Všeobecne platí:
Od 3. júla 2021 je zakázané právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom uvádzať na trh v Slovenskej republike: jednorazové výrobky z plastu, obaly z oxo-degradovateľných plastov, neobalové výrobky z oxodegradovateľných plastov.
Zákaz uvádzania jednorazových výrobkov z plastu na našom trhu je účinný
od 03. 07. 2021. Takéto výrobky, uvedené v prílohe č. 7a k zákonu o odpadoch, je možné distribuovať do 31. decembra 2021, avšak ide len o také výrobky, ktoré boli uvedené na trh v SR do 03. 07. 2021.
Zákaz uvádzania obalov z oxodegradovateľných plastov a neobalových výrobkov z oxodegradovateľných plastov na trh v SR je účinný od 03. 07. 2021 a po tomto dátume ich nie je možné ani distribuovať.
—-
Jednorazové plastové výrobky
Základná terminológia a vysvetlenie pojmov:
Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.
Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 k zákonu o odpadoch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
Jednorazový výrobok z plastu je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie, alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.
—-
Neobalový výrobok
Je to výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov, a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:
* výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
* papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov okrem:
* hygienického a sanitárneho papiera,
* výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
* cigaretového papiera,
* karbónovaného kopírovacieho papiera,
* filtračného papiera,
* papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
* cenín,
* kníh,
* sklo vrátane tabuľového obločného skla.
—-
Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a k zákonu o odpadoch sú:
* vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis (napr. zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok),
* príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie),
* taniere, * slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný
predpis,
* miešadlá na nápoje,
* paličky určené na pripevnenie k balónom alebo podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie, ktoré sa nedistribuujú spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takýchto paličiek,
* nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú škatule s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa využívajú na potraviny, ktoré sú:
* určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away),
* spravidla konzumované priamo z tejto nádoby,
* hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napr. varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fastfood) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny,
* nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok,
* poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.
—-

Schválená novela zákona o odpadoch uprednostňuje materiálové zhodnotenie odpadu pred spaľovaním.

Zdroj: [22.10.2021; Obchod; Zväz obchodu Slovenskej republiky; s. 14,15,16; ZO SR]
Autor: ZO SR Foto: Dreamstime, archív