Tlačová správa Zväzu obchodu SR - Zamestnanosť v sektore obchodu

Bratislava, 27. februára 2018 -  Zväz obchodu SR (ďalej len ZO SR) upozorňuje, že slovenskí obchodníci, predovšetkým maloobchodníci, pociťujú nedostatok kvalifikovaných a kvalitných pracovníkov napriek tomu, že podmienky pre zamestnancov sa výrazne zlepšili.  

Jedným z rozhodujúcich problémov je problematika štúdia a prípravy  budúcich pracovníkov obchodu. Ide najmä o terajší systém prijímania absolventov základných škôl na stredné odborné školy, najmä školy technického zamerania, vrátane škôl, ktoré pripravajú študentov na povolania v odvetví obchodu. ZO SR dlhodobo upozorňuje Ministerstvo školstva SR na zlý systém podávania prihlášok a prijímania žiakov k štúdiu na stredných školách.
 
Sektor obchodu, ktorý je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľským odvetvím na Slovensku, ide rýchlo vpred. „Popri pokračujúcej modernizácii pracovného prostredia v predajniach aj na ďalších pracoviskách a atraktívnejších mzdových podmienkach, ponúka prácu s modernými technológiami, široký potenciál na rozvoj odbornosti a špecializácie a predpoklady pre kariérny rast. Toto všetko by mohlo byť zaujímavou príležitosťou pre mladých ľudí. Navyše, Zväz obchodu SR vynaložil veľké úsilie ďalej zatraktívniť prácu v obchode a významne podporil zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov, čím sa rozšil počet voľných dní pre zamestnancov,“ povedal Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu. Navyše, prácu v obchode možno nájsť vo všetkých regiónoch Slovenska, v každej lokalite. Momentálne je voľných približne 2 700 pracovných miest v obchode, z toho cca 2 300 v hlavnom pracovnom pomere.
 
Stredné odborné školy zaznamenávajú nedostatočný záujem žiakov a rodičov o prípravu na povolania, kde sa vyžaduje odborné vzdelanie. „Prvoradou príčinou tohto stavu je skutočnosť, že aj žiaci, ktorí nemajú predpoklady na úspešné štúdium na gymnáziách a potom vysokých školách, sa aj so slabším prospechom môžu hlásiť na takéto školy,“ uviedla predsedníčka Sekcie pre vzdelávanie ZO SR Tatiana Mókosová, ktorá je aj riaditeľkou Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave. „Títo študenti potom nedosahujú výsledky, ktoré by boli predpokladom ďalšieho úspešného štúdia a často končia ako absolventi bez akejkoľvek odbornej kvalifikácie, prípadne študujú v odboroch, o ktoré nie je dostatočný záujem na trhu práce,“ dodala.

„Nastáva paradoxná situácia, ktorej sme práve dnes svedkom, „upozornil Martin Katriak, „že úrady práce evidujú stále dosť veľký počet nezamestnaných, ktorí sú však zároveň nezamestnateľní.“
 
Práve v týchto dňoch a týždňoch, keď sa žiaci a ich rodičia rozhodujú kam a na aké stredné školy podať prihlášku, je dôležité preveriť si, aká je zamestnanosť absolventov danej školy, aké sú perspektívy zamestnania  a uplatnenia sa vo vyštudovanom odbore. Prijímacie skúšky na stredné školy sú v tomto roku 14. a 17. mája 2018. 

 

Ďalšie informácie: sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226,
e-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk