Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR (prevádzky, hromadné podujatia)

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18. 11. 2021 schválila vláda SR.
Vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.
Aktualizovaný COVID automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém.
1.   Úvod
Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18. 11. 2021 schválila vláda SR.
Vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.
Aktualizovaný COVID automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém.

2.   Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:
 • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).
 • Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok - paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.
 • V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.
 • Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
 • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 2 rokov veku;
 • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu). 

3.   Podrobnejšie uvedené zmeny

A.   Vyhláška k činnosti prevádzok


OBCHODY A SLUŽBY

V bordových a čiernych okresoch musia mať neesenciálne prevádzky a služby 
(teda tie, ktoré nie sú vymenované vo vyhláške) obmedzené otváracie/prevádzkové hodiny od 5:00 do 22:00. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať neesenciálne prevádzky otvorené len v režime OP.

Za esenciálne obchody a služby sa považujú:  
 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • Predajne drogérie
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne novín a tlačovín
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Knižnice
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet
 • Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Kľúčové služby
 • Zberné dvory
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Predajne obuvi a oblečenia
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

Informácia ku kapacitným obmedzeniam v prevádzkach obchodov a služieb:
Zelené okresy:
Bez kapacitného limitu, dodržiavanie hygienických opatrení

Oranžové okresy:
1 zákazník na 15 metrov štvorcových

Červené, bordové a čierne okresy:
OP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových
Základ a OTP: iba esenciálne obchody a služby, 1 zákazník na 25 metrov štvorcových


TAXISLUŽBY
 
Zelené okresy: bez kapacitného limitu, povinné rúško a pravidelné vetranie
Oranžové okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie
Červené okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)
Bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)
Čierne okresy: najviac dvaja klienti vo vozidle, na zadných sedadlách, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)


UMELÉ KÚPALISKÁ
 
Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: najviac 50 % kapacity
Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:
OP: 50 % kapacity
OTP: zakázané
Základ: zakázané

Bordové okresy:
OP: 25 % kapacity
OTP: zakázané
Základ: zakázané

Čierne okresy:
OP: najviac 10 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.


VLEKY A LANOVKY
 
Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre osoby v režime OP a OTP vo všetkých farbách COVID semaforu.
Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

Zelené okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitných obmedzení
OTP: bez kapacitných obmedzení
Základ: kabínkové lanovky zakázané

Červené a bordové okresy:
OP: 50 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde,
OTP: kabínkové lanovky zakázané
Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané

Čierne okresy:
OP: 25 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde
OTP: kabínkové lanovky zakázané
Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané


OBCHODNÉ DOMY
 
Zelené a oranžové okresy: otvorené pre OP, OTP a základ
Červené, bordové a čierne okresy: otvorené len pre OP, uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov


HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY
 
Služby reštaurácií a wellness v hoteloch sa riadia pravidlami pre ostatné reštaurácie, resp. wellness služby.

Zelené okresy:
 ubytovanie bez obmedzenia

Oranžové okresy:
OP: ubytovanie bez obmedzenia
OTP: ubytovanie bez obmedzenia
Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Červené a bordové okresy:
OP: ubytovanie bez obmedzenia
OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní
Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Čierne okresy:
OP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní
OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní
Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní


REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA
 
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Zelené okresy:
 bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:
OP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
Základ: vstup len do exteriéru, na terasách max 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien

Červené okresy:
OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre 
OTP: okienkový predaj a rozvoz
Základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy:
OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky 
OTP: okienkový predaj a rozvoz
Základ: okienkový predaj a rozvoz

Čierne okresy:
Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.


FITNESS CENTRÁ
 
Zelené okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
Základ: najviac 25 osôb, povinný zoznam návštevníkov

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov, povinný zoznam návštevníkov
Základ: najviac 10 osôb, povinný zoznam návštevníkov

Červené okresy:
Zaočkovaní: 50 osôb alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov
OTP: zakázané
Základ: zakázané

Bordové okresy:
Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov
OTP: zakázané
Základ: zakázané

Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy.


MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE
 
Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: zatvorené
Základ: zatvorené

Bordové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: zatvorené
Základ: zatvorené

Čierne okresy:
OP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
OTP: zatvorené
Základ: zatvorené


WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
 
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
Základ: nesmie sa používať

Červené okresy:
OP: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb; ostatné zariadenia resp. ak osoby nie sú ubytované v zariadení s wellness, najviac 10 osôb
OTP: nesmie sa používať
Základ: nesmie sa používať

Bordové okresy:
Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení.

Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy
 
B.     Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Na účely vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (teda napríklad aj vianočné trhy - musia sa riadiť sa podmienkami pre hromadné podujatia podľa farby okresu).

Vybrané povinnosti organizátorov HP:
 • Kombinovanie režimov pre jedno podujatie sa zakazuje.
 • Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia. 
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
 • Na podujatí platí povinnosť mať riadne prekryté dýchacie cesty.
 • Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Zelené okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy:
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: zakázané

Bordové okresy:
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Zaočkovaní: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: zakázané

Čierne okresy:
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: zakázané


OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
(Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia.)

Zelené okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy:
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb 
Základ: max. 6 osôb 

Bordové okresy:
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Zaočkovaní: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy:
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: max. 6 osôb


BOHOSLUŽBY

Zelené okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 50 % kapacity priestoru na státie, alebo 75 % kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér.
ZÁKLAD: státie max. 50 % kapacity priestoru na státie, sedenie max. 75 % kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
Základ:
státie: exteriér max. 100 osôb, interiér max. 50 osôb; 
sedenie: exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

Červené okresy:
OP: max. 200 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
OTP: max. 6 osôb
Základ: individuálna pastoračná činnosť

Bordové okresy:
OP: max. 100 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
OTP: max. 6 osôb
Základ: individuálna pastoračná činnosť

Čierne okresy:
OP: max. 50 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
OTP: max. 6 osôb
Základ: individuálna pastoračná činnosť


SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Vysokoriziková aktivita - podujatie nie je možné uskutočniť v režime “základ”. 
Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. 

Zelené okresy:
OP: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri 
OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri 
Základ: zákaz

Oranžové okresy:
OP: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri
OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri 
Základ: zákaz

Červené okresy:
OP: max. 20 osôb
OTP: zákaz
Základ: zákaz

Bordové okresy:
OP: max. 20 osôb
OTP: zákaz
Základ: zákaz
Čierne okresy: 
OP: zákaz
OTP: zákaz
Základ: zákaz

Zdroj: ÚVZ SR